МЕНЮ

Структура бібліотекиЧитання робить людину знаючою, бесіда – спритною, 
а звичка записувати – точною. 
Ф. Бекон 


     Наша бібліотека гостинно розкриває перед Вами двері у безмежний світ інформації та знань. Фундаментальна бібліотека ОДАУ – це інформаційний, культурно-просвітницький, науково-допоміжний центр університету. Нині своє головне завдання колектив бачить в оптимальному поєднанні традиційних бібліотечних функцій і нових технологій інформаційного забезпечення потреб освіти та науки в університеті. 
      Пріоритет у діяльності бібліотеки належить якісному формуванню фондів та застосуванню сучасних засобів їх зберігання. Універсальний книжковий фонд був і залишається основним інформаційним ресурсом. Фонд бібліотеки є найбільшим серед аграрних вузів України. 
   Основне завдання бібліотеки – допомогти студентам зорієнтуватися в інформаційному середовищі, книжкових багатствах бібліотеки, представити традиційні (що історично склалися в бібліотеках) та нетрадиційні (сучасні) напрями роботи з інформацією. 
          У бібліотеці проводиться робота по автоматизації бібліотечно-інформаційних процесів. На комп'ютерній базі виконуються: комплектування фонду та обробка нових надходжень, передплата періодичних видань, готуються інформаційні матеріали, доповнюються бази даних.
          Cтруктура бібліотеки налічує 3 відділи з основних видів діяльності.

     Відділ комплектування і наукової обробки літератури – фундамент нашої бібліотеки. Невеликий колектив бібліотекарів відділу здійснює великий обсяг роботи із відбирання, замовлення, обліку і обробки всіх надходжень літератури та їх відображення у системі каталогів і картотек. Головне завдання відділу – формування фонду бібліотеки вітчизняними та зарубіжними інформаційними ресурсами на різних носіях інформації.


      Відділ обслуговування та книгозбереження ми називаємо «обличчям» нашої бібліотеки. Починаючи з 20-тих рр. ХХ ст. з однієї невеличкої читальні та абонементу, які знаходилися в одному приміщенні, де видавалися всі замовлення, на сьогодні маємо потужний підрозділ бібліотеки.

    Будь-який студент 1-го курсу починає своє знайомство з бібліотекою саме у відділі обслуговування навчальною літературою. На початку вересня під час масової книговидачі він, ознайомившись з «Правилами користування бібліотекою університету», отримує і читацький квиток, і комплект літератури, рекомендованої викладачами, на абонементі для студентів.
    Найбільш дефіцитна та рідкісна література (підручники, навчальні посібники, методичні вказівки, нормативно-технічні видання, каталоги, словники, довідники, енциклопедії та фахові періодичні видання) знаходяться в читальному залі.

      Бібліотека має розгалужену структуру обслуговування професорсько-викладацького складу, студентів, аспірантів та докторантів університету. Її фонди та відділи обслуговування знаходяться у різних навчальних корпусах університету. 
  Основними завданнями відділу є забезпечення найбільш повного задоволення інформаційних потреб користувачів та удосконалення системи бібліотечного обслуговування.

  Відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи здійснює бібліографічне обслуговування користувачів та забезпечує інформаційні потреби абонентів за темами, що відповідають профілю бібліотеки. Система каталогів і картотек Фундаментальної бібліотеки ОДАУ будується на основі принципів доступності, науковості, планомірності, раціональності. Для задоволення різноманітних інформаційних запитів користувачів (в письмовому, усному, електронному вигляді) відділ використовує весь довідково-бібліографічний апарат, складовими якого є довідковий фонд, система каталогів та картотек, архів виконаних довідок, бази даних.

СИСТЕМА  КАТАЛОГІВ  І  КАРТОТЕК 

Алфавітний каталог

-       картковий варіант (читацький ведеться з 1921 р.; службовий – з                 1975 р.)

-       електронний варіант (ведеться з 2003 р.)          

Алфавітний каталог періодичних видань

-       картковий варіант ( ведеться з 1921 р.)

      -       електронний варіант (ведеться з 2004 р.)          

Алфавітний каталог видань, що продовжуються

-       картковий варіант ( ведеться з 1946 р.)

      -       електронний варіант (ведеться з 2004 р.)          

Систематичний каталог

-       картковий варіант ( ведеться з 1946 р.)

      -       електронний варіант (ведеться з 2003 р.)          

Топографічний каталог  (основний фонд бібліотеки, ведеться з 1986 р.)

Систематична картотека статей

-       картковий варіант

      -       електронний варіант

Алфавітно-предметний покажчик до систематичного каталогу

Алфавітний каталог особливо цінних документів

Картотека дисертацій

Картотека авторефератів

Картотеки підсобних фондів бібліотеки

Краєзнавча картотека «Одесіка»

Картотека багатопримірникової літератури

Картотека обмінного фонду

Картотека забезпеченості

Картотека праць вчених ОДАУ

Картотека кафедр та навчальних програм

Картотека назв художніх творів             


               Бібліотекарі відділу організовують ілюстровані та книжкові виставки-стенди, співпрацюють з деканатами університету щодо проведення масових заходів та ін. Триває розпочата у 2003 р. робота з впровадження комп’ютеризації бібліотечних процесів, створені 22 власні бази даних. Всі основні види діяльності здійснюються за допомогою комп’ютерної бібліотечної програми «УФД-бібліотека». Це докорінно змінює усталені форми бібліотечно-інформаційного обслуговування, надає нові можливості якісного та швидкого пошуку необхідної інформації.
     Як науково-інформаційний галузевий центр бібліотека обслуговує вчених, викладачів, аспірантів, практикуючих фахівців, студентів. У 2010 році на базі відділу відкрито залу електронних технологій. До послуг користувачів працюють 10 комп’ютерів із доступом до мережі «Інтернет» та бібліотечної програми. 

       Співробітники електронної зали надають консультативну допомогу читачам, обслуговують користувачів. Для студентів і викладачів університету користування – безкоштовне.     Працівники бібліотеки повсякденно працюють над збереженням фонду і поповненням його сучасною науковою та навчальною літературою, фаховими періодичними виданнями, активно впроваджують інноваційні технології, докладають всіх зусиль і уміння для того, щоб професійно якісно і вчасно виконувати замовлення і запити читачів. 
     
    
     Бібліотека запрошує Вас, шановні читачі, поринути в цікавий, корисний, необхідний та безмежний світ надбання людства – світ інформації.
Архів блогу