МЕНЮ

Віртуальна виставка "НОВІ НАДХОДЖЕННЯ"НОВІ  НАДХОДЖЕННЯ  ДО  БІБЛІОТЕКИ

2-3 кв. 2021 р.

Кривов’язюк І. В.    Економічна діагностика. 2-ге вид.: навч. посіб. /   І. В. Кривов’язюк. — К.: Центр учбової літератури, 2021. - 456 с.   
                  
  

Навчальний посібник розкриває теоретичні, методологічні та прикладні аспекти еко­номічної діагностики підприємства. Визначено зміст економічної діагностики, дана грун­товна характеристика її визначальних складових - діагностики конкурентоспроможності підприємства, виробничого потенціалу, вартості підприємства як цілісного майнового комплексу, управлінської діагностики, фінансової діагностики, діагностики економічної безпеки та економічної культури.

Матеріал книги вирізняє комплексний підхід до розкриття структури представлених результатів дослідження, теоретико-методичного обгрунтування напрямків, що стосуються економічної діагностики підприємства. До кожного розділу додається перелік ключових понять і термінів, практикум, конт­рольні запитання й список рекомендованої літератури.

Навчальний посібник стане настільною книгою та найкращим порадником у навчаль­ному процесі як для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів- початківців, так і для викладачів з великим педагогічним стажем, стане в нагоді усім тим, хто має. намір самостійно поглибити знання з економіки та управління підприємством. 

Гронтковська Г. Е.   Макроекономіка. Практикум / Г.Е. Гронтковська, А. Ф. Косік. - К.: Центр учбової .літератури, 2021. - 400 с.


     Практикум супроводжує створений авторами навчальний посібник з макроекономіки. Він дозволяє студентам перевести теоретичні знання, одержані        під час лекцій і самостійного вивчення навчального посібника «Макроекономіка», у практичну площину, сприяє поглибле­ному вивченню матеріалу курсу в цілому. Викладачам практикум дозволяє оптимізувати роботу зі студентами на практичних заняттях, створити базу завдань для індивідуальних навчально-дослідних робіт, поточного та підсумкового контролю навчальних досягнень студентів, у тому числі базу   для комп'ютерного тестування. Кожен розділ посібника складається з інформативної частини та контрольних завдань. Інформативна частина представляє собою скорочений виклад навчального матеріалу, сконце­нтрований у базових категоріях та поняттях. Контрольні завдання включають тести, задачі та графоаналітичні вправи. До всіх завдань в кінці практикуму налаються відповіді і а розв’язки

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

   Должанський І. З.   Бізнес-план: технологія розробки: навч. посібн. 2-ге вид. / І.З. Должанський, Т.О. Загорна.— К.: Центр учбової літератури. - 2021 р. - 384 с.

              У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та практичні аспекти розробки бізнес-плану як аналітичного документа, що формує пріоритети розпитку підприємства, враховуючи накопичений міжнародний та вітчизняний досвід. Послідовно розкривають­ся сутність та структура бізнес-плану, методичні підходи до розробки основних розділів. Викладені специфічні особливості бізнес-планування як управлінської технології на ос­нові пророблення маркетингових рішень, розглянуто специфіку розробки різних бізнес-планів з урахуванням характеру діяльності, ступеню інновативності продукту, оцінки рівня ризику.
Практична сторона посібника містить приклади реальних бізнес-проектів для ознайомлення, всебічного аналізу та детального пророблення.

    Рудий  М. М.  Мікроекономіка: навч. пос ./ М.М. Рудий, В.В. Жебка - К.: ЦУЛ, 2021.   - 360 с.

     Висвітлюються основні закономірності функціонування економічної мікросистеми. Посібник викладений відповідно до типової програми Міністерства освіти і науки України. У кожній темі розкриваються теоретичні проблеми, підібрані питан­ня для обговорення, тести, вправи.

Архітектоніка посібника дає змогу добре сприймати викладений матеріал, використовувати його для самостійної роботи студентів, створює передумови для компютеризації навчального процесу.

Рекомендований студентам, аспірантам, викладачам, науковим та практичним працівникам економічних спеціальностей.


     Договірне право України: навч. посібн. для підготовки до іспитів / упор.     I.В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К.: ЦУЛ, 2021. - 192 с.

Договірне право - система правових норм, що регулюють дого­вірні відносини, інститут ряду галузей законодавства (цивільного, господарського, трудового тощо).

Структура посібника складається з таких основних розділів курсу:


      загальні положення цивільно-правового договору;

      господарські договори;

      загальні положення договору в трудовому праві;

      зовнішньоекономічний договір (контракт);

      договори про передачу майна у власність;

      договори про передачу майна в користування;

      договори про виконання робіт;

      договори про надання послуг;

      договори з надання фінансових послуг;

      розпорядження майновими правами інтелектуальної власності;

      спільна діяльність;

      комерційне посередництво (агентські відносини) у сфері гос­подарювання.

                Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, ас­пірантів юридичних навчальних закладів. Структура посібника по­будована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях.

Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе системою знань з курсу договірного права.

Шалева О. І.  Електронна комерція: навч. посібн. / О. І. Шалева. -  К.: Центр учбової літератури, 2021. - 216 с.      

      
У посібнику розкриваються основні теми навчальної дисципліни "Електронна комерція". Розкрито суть, зміст та роль електронної комерції в сучасному секторі світової та вітчизняної економіки, розглянуто інструментарій електронної комерції па базі глоба­льної мережі Інтернет, сфери та основні принципи ведення електронної комерції. Значну увагу приділено характеристиці основних форм та проектів електронної комерції (зок­рема електронним магазинам, електронним аукціонам, електронним торговельним майданчикам) електронним платежам, специфіці надання окремих видів послуг. Висвітлено питання аналізу ефективності електронної комерції та її нормативно-правового забезпе­чення.

                        Навчальний посібник призначений для викладачів та студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним для комерсантів-практиків з метою підвищення кваліфі­кації у сфері електронної комерції.

     Бурик  А. Ф.   Планування діяльності підприємства: навч. посібн. / Бурик Л. Ф., Світовий О. М., Мачушенко О. Г [та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2021. – 260 с.

           

   Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни, побудова­ний на індивідуальному виконанні наскрізних практичних занять студентами вищих навчальних закладів освіти III-ІV рівнів акредитації. Він також корисний для студентів навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, керівників і спеціалістів аграрних формувань різних форм власності та господарювання.


     Регіональна економіка в модернізаційному форматі: підручник /             М. П.  Бутко та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2021. — 432 с.

                  

Підручник розкриває науково-методичні основи та практичні аспекти розвитку регіональної економіки в модернізаційному вимірі на основі накопиченого досвіду та сучасного фактичного матеріалу. У підручнику окреслено особливості управління регіональним розвитком, стратегію розвитку економіки регіонів України в умовах переформатування владних повноважень. Досліджено ресурсний потенціал та зовнішньоекономічну діяльність регіонів, розглянуто регіональні аспекти сталого розвитку територіальних господарських систем та процеси формування новітніх територіально- виробничих форм оптимізації господарських зв’язків.

Представлений ілюстративний матеріал у вигляді рисунків, діаграм і таблиць сприяє більш глибокому розумінню та засвоєнню матеріалу.

                    Підручник розрахований для здобувачів вищої освіти за напрямами знань з економіки, менеджменту та публічного управління, а також викладачів, керівників та науковців, яких цікавлять питання розвитку регіональної економіки у сучасних умовах.

     

     Міжнародна економіка: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / ІО. Г. Козак, Д. Г. Лук’яненко, ІО. В. Макогон [та ін.]. 3-тє вид. — К.: Центр учбової літератури, 2021— 560 с.

 

         

 Підручник спрямований на активне засвоєння курсу «Міжнародна економіка» згідно з чинною програмою Міністерства освіти і науки України. Він опробований упродовж 15 років. Це третє перероблене та доповнене видання першої оригінальної книги з міжнародної економіки українською мовою (1993 р.).

У ньому враховано накопичений протягом десятиліть досвід викладання курсу «International Economics» в університетах США та Західної Європи, проаналізовано сучасні закономірності розвитку та функціонування міжнародної економіки з урахуванням специфіки країн з перехідною економікою, насамперед України.

Підручник містить ключові поняття, контрольні питання, теми доповідей і рефератів, тестові завдання до кожного розділу курсу, а також підсумкові контрольні питання та тестові завдання до курсу в цілому.

Для студентів економічних вузів та факультетів.

      Мармоза А. Т.  Практикум з теорії статистики і сільськогосподарської статистики: навч. посібн. / А. Т. Мармоза. - К.: Центр учбової літератури, 2021. - 664 с.

                 Практикум, написаний відповідно до діючої типової програми курсу “Статистика” для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, складається з двох частин. У першій частині “Теорія статистики” розглядаються основні методи збирання, обробки та аналізу масових статистичних даних: статистичне спостереження, зведення і групування, статистичні таблиці і графіки, середні величини і показники варіації, прийоми аналізу рядів динаміки, індексний, вибірковий, дисперсійний та кореляційний методи аналізу та ін. У другій частині “Сільськогосподарська статистика” наводиться методологія розрахунку і аналізу системи показників

сільськогосподарської статистики - землекористування, рослинництва, тваринництва, основних і оборотних фондів, механізації сільського господарства, праці, собівартості продукції, валової продукції та ін.

Практикум включає короткі теоретичні відомості, методичні вказівки, приклади розв’язання типових задач по всіх темах курсу, матеріали для самостійного розв’язування задач студентами на практичних заняттях, основні математико-статистичні таблиці.

Для студентів і викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, економістів, менеджерів, підприємців, а також наукових і практичних працівників, які бажають систематизувати і поглиблювати свої знання щодо прикладного застосування статистичних методів для обробки масових експериментальних даних.

     Мармоза  А. Т.   Економічна статистика: підручн. /А. Т Мармоза. - К.: Центр учбової літератури, 2021. - 600 с.


У підручнику наводяться основоположні концепції, визначення, положен­ня і класифікації економічної статистики в умовах ринкової економіки. Мето­дологія статистики викладається з урахуванням міжнародних стандартів і су­часної практики української статистики. Особлива увага приділяється розгляду найважливіших розділів макроекономічної статистики: системи національних рахунків платіжного балансу, статистики фінансів, цін, ринку товарів і послуг, цінних паперів, валового внутрішнього продукту, національного доходу, націо­нального багатства та ін.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, ас­пірантів і викладачів.Архів блогу