МЕНЮ

Віртуальна виставка "НОВІ НАДХОДЖЕННЯ"НОВІ  НАДХОДЖЕННЯ  ДО  БІБЛІОТЕКИ

за 1-3 кв. 2022 р.

           Гігієна і експертиза продуктів первинної переробки забійних тварин: підручн. (енциклопедичний курс) / [І. В. Яценко, Н. М. Богатко, Н. В. Букалова, І. А. Бібен, Т. І. Фотіна, Л. В. Бусол, К. О. Родіонова, Н. М. Зажарська, І. В. Забарна, В. Я. Бінкевич,]. - Нова ідеологія, 2019. - 1200 с.

              У підручнику висвітлені новітні питання гігієни і експертизи продуктів первинної переробки забійних тварин. Важливе місце відводиться питанням санітарних заходів та умов, спрямованих на збереження якості, забезпечення безпечності й придатності для споживання, а також контролю ризиків на всіх етапах виробництва, транспортування, приймання, зберігання й реалізації продуктів первинної переробки забійних тварин.Хвороби птиці: Навчальний посібник / А.В. Березовський, Т.І. Фотіна, Г.А. Фотіна, В.В. Герман, А.І. Фотін. — К.: ДІА, 2020. — 432 с. Вид. 2, перер. та доп.     Наведено характеристика основним хворобам птиці заразної патології. Дано рекомендації по профілактиці та лікуванню цих хвороб з використанням лікарських засобів вітчизняного та за­рубіжного виробництва.

    Розраховано на фахівців аграрних навчальних закладів тре­тього та четвертого рівнів акредитації для підготовки фахівців магістрів із галузі знань 21 “Ветеринарна медицина” із спеціаль­ності 211 “Ветеринарна медицина”.


Політологія: дистанційний курс: навчальний посібник /М.М.Самуйлік, О.М.Чебан, І.В.Федорова, Л.М.Чорна; одеськ.держ.аграрн.ун-т. - Одеса: ТЕС,2022. - 164 с.


Навчальний посібник призначений для аудиторних і дистанційних занять з політології зі студентами та магістрантами Одеського державного аграрного університету денної та заочної форм навчання. У посібнику розглядаються основні положення теорії політичної науки. Він містить лекції, плани семінарських занять, форуми, ключові категорії, орієнтовний перелік тем науково-дослідних завдань, тематику рефератів, тести з основних тем курсу для навчального тренінгу, список використаної та рекомендованої літератури, завдання для модульних контрольних робіт, питання для заліку, термінологічний словник. У цьому навчальному посібнику студенти знайдуть відповіді на важливі питання теорії і практики політичної науки вітчизняного політичного процесу його минулого і сучасного.Гігієна і експертиза м’яса свійської птиці за виробництва та обігу: навч. посібн. / Богатко Н.М., Мазур Т.Г.. Димань Т.М., …. Родіонова К.О., [та ін.]. - Біла Церква, 2022. - 204 с.

 Навчальний посібник розроблений для слухачів післядипломного навчання керівників та спеціалістів ветеринарної медицини, що здійснюють державний ризик-орієнтований контроль безпечності та якості м’яса свійської птиці на потужностях з виробництва і переробки м’яса птиці, а також за обігу на оптових базах, холодильниках гуртового зберігання, супермаркетах, магазинах, агропродовольчих ринках за впровадження системи НАССР. а також для здобувачів освіти за галуззю знань: 21 - Ветеринарна медицина, спеціальностей: 211 «Ветеринарна медицина» та 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», освітнього рівня - магістр.


У навчальному посібнику подано хімічний склад м’яса птиці, ветеринарно-санітарні вимоги щодо виробництва та обігу м’яса курчат-бройлерів, курей, качок, гусей, індиків, цесарок, перепелів, м’яса курячого механічного обвалювання, а також органолептичні, біохімічні, фізико-хімічні, мікроскопічні, бактеріологічні методики випробувань показників безпечності та якості м’яса птиці, що використовуються фахівцями ветеринарної медицини Матеріал ілюстрований таблицями, формулами, рисунками для полегшення сприйняття.

Навчальний посібник буде корисним для науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів при викладанні навчальної програми здобувачам освіти за галуззю знань: 21 - Ветеринарна медицина, спеціальності: 212 - Ветеринарна гігієна,санітарія і експертиза, а також для науковців


Фізіологічні основи корекції імунітету у собак: монографія / М. М. Брошков, Ф 48 А. Г. Левченко; за ред. д-ра вет. наук, проф. М. М. Брошкова. - Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2021. - 130 с.


В сучасних умовах у клінічній практиці надзвичайно актуальними стають імунологічні дослідження крові. За допомогою результатів даних тестів можна кількісно визначити показники клітинної та гуморальної ланок імунітету, неспецифічної резистентності організму, а при вивченні їх у динаміці - ефективність проведених курсів лікування та розробити способи корекції імунодефіцитів. Дослідженнями, проведеними на дрібних домашніх тваринах у великих містах, виявлено серйозні зрушення імунологічного статусу, що накладає відбиток на перебіг інфекційної та неінфекційної патології. Фармакологічна галузь пропонує широкий асортимент імуномодуляторів, які впливають на різні ланки вродженого та адаптивного імунітету у тварин. Ключовим у клінічній практиці є визначення індивідуальної чутливості організму тварини на імунотропний засіб та призначення схеми імунокорекції. Необхідно відмітити, що порушення в імунній системі можуть починатися задовго до клінічної маніфестації та проявлятися за дії спонтанного біологічного подразника. Виходячи з цього, слід враховувати становлення адаптивного імунітету у собак відразу після народження і, особливо, в критичні періоди розвитку, акцентуючи увагу на періоді введення вакцин. Представлені результати власних досліджень авторів дозволяють поглибити знання про неоднозначність механізмів регулюючого впливу імунорегуляторів різного походження та плазмаферезу на функціонування Т- та В-систем імунітету.

Результати досліджень, представлені у цій монографії, будуть не тільки доповненням до фундаментальних знань, а й допоможуть ветеринарним лікарям краще зрозуміти імунну систему та вплив різних агентів на неї.

Монографія буде корисною для вчених та лікарів, а також здобувачів вищої освіти в галузі ветеринарної медицини.


Іноземна мова у науковій діяльності: навч. посіб. / 167 Н. М. Колісніченко, С. В. Насакіна, А. П. Маєв. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2021.-122 с. У навчальному посібнику розкриваються основні засади забезпечення іншомовної комунікації у науковій діяльності з агро-, вет- та менеджерської спеціальностей. Призначено для здобувачів вищої освіти третього (докторського) рівня у: галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» за спеціальностями 201 (Агрономія» та 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» за спеціальностями 211 «Ветеринарна медицина» та 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент». Відповідно до програми викладено тематичні тексти та вправи до них щодо напрацювань в науці агрономії, економіки, менеджменту, ветеринарної медицини; підготовки наукових робіт - академічного письма; засад презентації наукової доповіді.

Видання адресовано для науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти при підготовці курсів/циклів занять з питань іншомовної комунікації в науковій діяльності, ведення бесіди на різноманітні теми агрономії, представлення наукових досліджень іноземною мовою.


Гігієна молока і молочних продуктів: навч. посібн. / Решетніченко О. И, Тарасенко Л. О , Розум Є Ю., Савченко В І та інш. - Одеса: Бондаренко М. О., 2019. - 234 с., ілл.


В навчальному посібнику наведені органолептичні, фізико-хімічні показники, бактерицидні і технологічні властивості молока, а також висвітлено вплив мікро­організмів на якість та безпечність молока і молочних продуктів.

Викладені основні технологічні операції при виробництві питного молока, вершків, вершкового масла, кисломолочних продуктів і сирів та наведено сучасні методи ветеринарно-санітарної експертизи молока і молочних продуктів згідно чин­них нормативних документів.

Для магістрів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації зі спеціаль­ності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза, аспірантів, слухачів ФПК, спеціалістів господарств різної форми власності.Науково-технологічні та агробіологічні основи високопродуктивних агроекосистем України: монографія / Є.О. Юркевич, П.І. Бойко, Н.П. Коваленко, Н.О. Валентюк. - Одеса: ТОВ «Іздательскій центр», 2021. - 654 с.


У монографії на основі узагальнення і розширення інформаційного сучасних наукових видань із землеробства, рослинництва, ґрунтознавства, агрохімії, екології, розкрито науково-технологічні та агробіологічні основи високопродуктивних агроекосистем для різних грунтово-кліматичних умов України. Зокрема, висвітлено історію, сучасний стан та перспективи розвитку агроекосистем з наведенням еволюції класифікації сівозмін; опрацьовано методичні та програмні аспекти у дослідженні сівозмін на основі розроблення методології сучасних і перспективних досліджень у землеробстві та методики визначення ефективності агроекосистем.

 Монографія призначена для викладачів і студентів закладів вищої освіти II-IV рівнів акредитації з підготовки фахівців за спеціальністю «Агрономія», може бути використана вченими- аграріями та дослідниками історії аграрної науки, аспірантами і докторантами науково-дослідних установ, керівниками й спеціалістами аграрних підприємств різних форм власності.

Архів блогу