МЕНЮ

Перевірка на плагіатaaba7f

ПЛАГІАТ — привласнення авторства на чужий твір науки, літератури, мистецтва або на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора (Великий тлумачний словник сучасної української мови. — К.; Ірпінь; ВТФ «Перун», 2005. С. 977).

Основні правила цитування
Цитування має використовуватися у всіх випадках, коли в роботі використовуються дані, взяті зі сторонніх джерел, а не отримані або створені безпосередньо автором. Порушення вказаних нижче правил і їх недотримання має розцінюватися як плагіат:
  • якщо думка автора наводиться дослівно, то її слід взяти в лапки;
  • якщо цитується великий уривок тексту, то він може не братися в лапки, натомість — виділяється або відбивається від решти тексту певним способом (набирається іншим кеглем, шрифтом, накресленням, відбивається від основного тексту більшими абзацними відступами тощо);
  • допускається скорочення цитати, яке не веде до викривлення думки автора. Місце скорочення має бути відзначене в цитаті квадратними дужками з трикрапкою всередині;
  • допускається перефразування цитати, зміна словоформ чи відмінків певних слів. В такому разі, цитата в лапки не береться, але в квадратних дужках обов'язково ставиться посилання на джерело (його порядковий номер зі списку використаної літератури, який додається до роботи);
  • в списку використаної літератури завжди слід вказувати навіть ті джерела, які використовувалися під час підготовки роботи і вивчення теми, навіть якщо прямих посилань чи цитувань цих джерел в роботі нема.

Перевірка унікальності написаної наукової роботи на "Плагіат" можлива зявдяки програмі
"Аdvego plagiatus".
  Сподіваємось, що дана програма допоможе Вам дотримати неповторність написаного.

Академічна доброчесність створює репутацію закладу вищої освіти. Згідно з вимогами «Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних роботах у Одеському державному аграрному університеті» наукові тексти співробітників та студентів підлягають перевірці на плагіат.

Технічним адміністратором  перевірки наукових робіт виступає Фундаментальна бібліотека Університету. Текст надсилається одним архівом на електронну адресу: plahiat@osau.edu.ua . Протягом 5 робочих днів фахівці Фундаментальної бібліотеки забезпечують перевірку робіт на наявність ознак академічного плагіату і надсилають розширені звіти гарантам відповідних програм.

Перевірці на академічний плагіат підлягають:

Ø Випускні кваліфікаційні роботи

Ø Дисертації

Ø Статті з періодичних видань ОДАУ

Ø Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці

Перевірка наукових робіт проводиться за допомогою сервісу Unicheck (згідно Меморандуму від 04.04.2018 р. між Міністерством освіти і науки України та компанією «Антиплагіат»).

 Перелік документів необхідних для перевірки на плагіат:

Додаток 1             Заява на перевірку твору на оригінальність

Додаток 2             Заява на перевірку твору на оригінальність в разі попередньої перевірки технічними засобами, які знаходяться у відкритому доступі

ЗРАЗКИ  ДОКУМЕНТІВ:


Архів блогу